Декларация за защита на личните данни

Джи Ел Фарма се отнася изключително сериозно към защитата на личните данни. При извършването на нашите дейности ние обработваме личните данни единствено и само в съответствие с наредбите за защита на данните.

Ние обработваме личните данни само за предварително дефинирани цели и гарантираме, че данните са верни и актуални. Личните данни, които повече не са необходими за определената цел или са неверни, се изтриват незабавно. Нещо повече, ние гарантираме необходимата сигурност на обработваните от нас данни и ги защитаваме срещу  непозволен достъп.

Кои лични данни се обработват от Джи Ел Фарма ГМБХ и с каква цел? На кого се прехвърлят личните данни?

Обработване с цел “маркетинг“:

За да внедрим нашите продукти, ние обработваме следните лични данни на лицата за контакти при клиентите ни: имена, дата на раждане, дата на контакта, фирма, длъжност, потребителско име, банкова информация, уникален идентификационен номер, осигурителен номер, данъчен номер, код за удостоверяване на собственика. Правните основания за обработването са договорните отношения между клиента и Джи Ел Фарма или съгласието на субекта на данните. Повечето от обработваните данни ни се изпращат от самите клиенти и част от информацията за контакти е публична. При условие, че тя е необходима за изпълнението на договора, данните ще бъдат прехвърлени към изпълнителите, участващи в доставката или обслужването (напр. транспортни фирми и др.) и ще бъдат прехвърлени също така, ако е необходимо, към Европейския съюз / Европейското икономическо пространство, както и към трети страни.

Можете да намерите списък на страните, които не са членки на Европейския съюз, които са регистрирани от Европейската комисия  като адекватно защитаващи личните данни, като посетите следния уебсайт: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Обработване с цел “бизнес развитие, покупки, регистрация и обработване на поръчки“:

За целите на въвеждането и обработването на търговската дейност, закупуването, регистрацията на фармацевтичните продукти и обработването на поръчките, ние обработваме следните лични данни на лицата за контакти при нашите доставчици, доставчици на услуги и клиенти: имена, дата на контакта, фирма, звание, длъжност.

Правното основание за обработването са предварителните договорни отношения, както и договорните отношения с доставчици и клиенти. При условие, че са необходими за изпълнението на договора, данните ще бъдат прехвърлени към банките за целите на уреждане на плащането, към застрахователните компании, съответните органи, както и към изпълнителите, участващи в доставката или обслужването (напр. транспортни фирми и др.) и ще бъдат прехвърлени също така, ако е необходимо, към Европейския съюз / Европейското икономическо пространство, както и към трети страни.

Можете да намерите списък на страните, които не са членки на Европейския съюз, които са регистрирани от Европейската комисия  като адекватно защитаващи личните данни, като посетите следния уебсайт: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

Обработване с цел “кандидатстване за работа“:

За целите на процедурата по кандидатстване за работа и съхраняването на кандидатурата за бъдещо разглеждане, (със съгласието на кандидата), ние обработваме следните данни на кандидатите за работа: имена, дата на раждане, място на раждане, пол, националност, звание, информация за контакти, желана позиция, религиозно вероизповедание, осигурителен номер, образование трудов стаж, хобита, информация за членове на семейството, удостоверения, публикации, семейно положение, основна военна / гражданска служба, разрешително за работа, молба за убежище, шофьорска книжка / лиценз за мотокари и писмени записки от интервюто за работа.

Правното основание за обработването е предварителното договорно отношение между кандидата и Джи Ел Фарма ГМБХ.
Данните на кандидата ще бъдат изптрити след най-много 6 месеца, освен ако кандидатът изрично не се е съгласил, че ние можем да пазим кандидатурата като доказателство. Даннните на кандидатите няма да бъдат прехвърляни към трети страни.

Обработване с цел “достъп до уебсайтове“:

Не е необходимо да се предоставят лични данни, за да се посещават свободно достъпни уебсайтове на  Джи Ел Фарма ГМБХ. Сайтовете, които са защитени с парола, изискват събирането и съхраняването на лични данни в процеса на регистрацията. Ние обработваме следните лични данни на регистрираните потребители на нашите уебсайтове: имена, информация за контакти. Причината за това е, че потребителите могат да използват раздела за вход на нашите уебсайтове, както и свързаните с тях услуги. Правното основание за обработването е съгласието на потребителя. Данните няма да се прехвърлят към трети страни.

Обработване с цел “осигуряване на лекарствената безопасност“:
Терминът „осигуряване на лекарствената безопасност“ означава наблюдаване на  лекарствените продукти, които се използват за профилактика, диагностика или лечение на болести след разрешаването им.

В процеса на съобщаване на нежелани реакции, ние обработваме следните лични данни: имена и информация за контакти на уведомяващото лице. Правното основание за обработването е гарантирането на предписаните от закона високи стандарти на качество и безопасност на лекарствените продукти или медицински изделия. Поради правни задължения, личните данни ще бъдат прехвърлени към Европейската агенция по лекарствата (EMA), Федералната служба за безопасност в здравеопазването на Австрия (BASG), както и към притежателя на разрешителото за употреба на съответния лекарствен продукт.

Колко дълго ще се съхраняват личните данни?

Личните данни ще се съхраняват само за периода, за който е необходимо да бъдат изпълнени договорното отношение или правното задължение. След този период личните данни ще бъдат превърнати в анонимни или ще бъдат заличени.

Какви права имате като субект на данните?

Според актуалния закон за защита на личните данни, можете да поискате следното от отговорното лице:

  • Право на достъп от субекта на данните (Чл. 15 от Общия регламент за защита на личните данни)
  • Право на коригиране и право на изтриване (Чл. 16 и 17 от Общия регламент за защита на личните данни )
  • Право на ограничаване на обработката (Чл. 18 от Общия регламент за защита на личните данни)
  • Право на преносимост (Чл. 20 от Общия регламент за защита на личните данни)
  • Правото да, оттеглите Вашето разрешение за обработването на личните Ви данни (Чл. 13 разд. 1 (c) и Чл. 14 разд. 2 (d) от Общия регламент за защита на личните данни), възразите срещу обработването на личните Ви данни (Чл. 21 от Общия регламент за защита на личните данни), подадете жалба до наздорен орган (Чл. 13 разд. 2 (d) и Чл. 14 разд. 2 (e) от Общия регламент за защита на личните данни).

Кой е отговорен за обработването на моите данни в съответствие с настоящата Декларация за поверителност?

Джи Ел Фарма ГМБХ, бул. България №102, Белисимо БЦ, блок А, етаж 6, офис 64, п.к.34
София 1309, България
office@gl-pharma.bg