Site intended for UK audience

Duomenų apsaugos deklaracija

Duomenų apsaugos klausimus bendrovė UAB „GL Pharma Vilnius“ vertina labai rimtai. Vykdydami savo ūkinę veiklą, asmens duomenis mes tvarkome tik laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų.

Asmens duomenis mes tvarkome tik iš anksto nustatytais tikslais ir visuomet užtikriname, kad duomenys būtų iš tikrųjų tikslūs ir naujausi. Asmens duomenys, kurie nustatytu tikslu tampa nebereikalingi arba kurie yra netikslūs, bus nedelsiant ištrinti. Be to, mes užtikriname tinkamą duomenų, kuriuos tvarkome, saugumą ir apsaugome juos nuo neteisėtos prieigos.

Kokius asmens duomenis tvarko bendrovė UAB „GL Pharma Vilnius“ ir kokiu tikslu? Kam yra perduodami asmens duomenys?

Duomenų tvarkymo tikslas: rinkodara

Siekdami tiekti rinkai mūsų produktus, mes tvarkome tokius mūsų klientų nurodytų kontaktinių asmenų asmens duomenis: vardas ir pavardė, gimimo data, kontakto data, įmonė, funkcija, naudotojo vardas, banko sąskaitos duomenys, socialinio draudimo numeris, mokesčių mokėtojo numeris. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra kliento ir UAB „GL Pharma Vilnius“ sutartiniai santykiai arba duomenų subjekto sutikimas. Daugumą tvarkomų duomenų mums atsiunčia patys klientai, o tam tikra kontaktinė informacija būna paskelbta viešai. Su sąlyga, jei tai yra būtina vykdant sutartį, asmens duomenys bus perduoti prekes arba paslaugas teikiantiems rangovams (pvz., siuntų gabenimo įmonėms ir pan.) ir, jei būtina, bus persiųsti į ES ir EEE valstybes bei į trečiąsias šalis.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi iki 5 metų nuo sutikimo davimo.

ES nepriklausančių valstybių, kurias Europos Komisija patvirtino kaip šalis, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, sąrašą galima rasti šioje interneto svetainėje: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Duomenų tvarkymo tikslas: verslo plėtojimas, pirkimas, registracija ir užsakymų tvarkymas

Kad galėtume inicijuoti ir vykdyti ūkinę veiklą, pirkti, registruoti farmacijos produktus ir tvarkyti užsakymus, mes tvarkome tokius mūsų tiekėjų, paslaugų teikėjų ir klientų nurodytų kontaktinių asmenų asmens duomenis: vardas ir pavardė, kontakto data, įmonė, pareigos, funkcija. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra šalių palaikomi santykiai siekiant sudaryti sutartį ir sutartiniai santykiai su tiekėjais bei klientais. Su sąlyga, jei tai yra būtina siekiant vykdyti sutartį, asmens duomenys bus perduodami bankams (mokėjimo įvykdymo tikslu), draudimo bendrovėms, atitinkamoms institucijoms bei su tiekimu ar aptarnavimu susijusiems rangovams (pvz., siuntų gabenimo įmonėms ir pan.) ir, jei būtina, bus persiųsti į ES ir EEE bei į trečiąsias šalis.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys saugomi iki 10 metų.

ES nepriklausančių valstybių, kurias Europos Komisija patvirtino kaip šalis, užtikrinančias tinkamą asmens duomenų apsaugos lygį, sąrašą galima rasti šioje interneto svetainėje: https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Duomenų tvarkymo tikslas: kandidato prašymas įsidarbinti

Taikydami kandidatų prašymų įsidarbinti nagrinėjimo procedūrą ir saugodami kandidatų prašymus įsidarbinti, kurie laikomi siekiant juos apsvarstyti ateityje (gavus kandidato sutikimą), mes tvarkome tokius kandidatų įsidarbinti duomenis: vardas ir pavardė, gimimo vieta, lytis, pilietybė, titulas, kontaktiniai duomenys, pageidaujamos pareigos, socialinio draudimo numeris, išsilavinimas, darbo patirtis, pomėgiai, sertifikatai, publikacijos, bazinės karo (civilinės) tarnybos prievolė, leidimas dirbti, prašymo dėl prieglobsčio statusas, vairuotojo pažymėjimas, krautuvo vairuotojo pažymėjimas ir rašytinės pastabos, padarytos pokalbio dėl darbo metu.

Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra kandidato įsidarbinti ir  UAB „GL Pharma Vilnius“ santykiai, kurie palaikomi siekiant sudaryti darbo sutartį.

Kandidato įsidarbinti duomenys bus pašalinti pasibaigus atrankai į darbo vietą, bet kuriuo atveju ne vėliau kaip po 6 mėnesių, išskyrus atvejus, kai kandidatas įsidarbinti aiškiai sutiko, kad jo prašymą laikytume kaip įrodymą ar pasiliktume vėlesniam vertinimui, jei atsilaisvintų kita tinkama darbo vieta. Kandidatų įsidarbinti duomenys trečiosioms šalims nebus perduodami.

Duomenų tvarkymo tikslas: interneto svetainės

Norint naudotis laisvai pasiekiamomis UAB „GL Pharma Vilnius“ interneto svetainėmis, apskritai nėra būtina pateikti asmens duomenis. Tuo atveju, jei atskiros interneto svetainės sritys yra apsaugotos slaptažodžiu, registracijos metu reikia rinkti asmens duomenis ir juos toliau saugoti. Mes tvarkome tokius mūsų interneto svetainių registruotų naudotojų asmens duomenis: vardas ir pavardė, kontaktiniai duomenys. Asmens duomenis šiuo atveju renkame tam, kad naudotojai galėtų naudotis mūsų interneto svetainių skiltimis, prie kurių būtina atskirai prisijungti, ir susijusiomis paslaugomis. Teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas yra naudotojo sutikimas. Jokioms trečiosioms šalims duomenys nebus perduodami. Šiuo tikslu tvarkomus asmens duomenis saugome 5 metus nuo paskutinio prisijungimo dienos.

Duomenų tvarkymo tikslas: farmakologinis budrumas

Pagal įstatymus privalome palaikyti farmakologinio budrumo sistemą. Sąvoka „farmakologinis budrumas“ reiškia vaistų, kurie yra naudojami susirgimų profilaktikos, diagnozavimo ar gydymo tikslu, stebėseną po to, kai buvo suteikta rinkodaros teisė platinti tokius produktus.

Priimdami pranešimus apie nepageidaujamas reakcijas į vaistus, mes tvarkome tokius asmens duomenis: pranešančio asmens vardas ir pavardė bei kontaktiniai duomenys ir, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų atveju, medicinos srities kvalifikacijos (darbovietė, profesija, specializacijos sritis). Be čia išvardytų duomenų, nerenkame jokios kitos informacijos apie pranešimą pateikusį asmenį ir/ar pacientą. Tokio duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra įstatymuose nustatyta prievolė užtikrinti aukštus sveikatos priežiūros ir vaistų arba medicinos prietaisų kokybės bei saugos standartus.

Šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys bus saugomi tol, kol galioja vaistinių preparatų rinkodaros teisė ir 10 metų po rinkodaros pažymėjimo ar vaisto registracijos pažymėjimo sustabdymo ar galiojimo panaikinimo.

Vykdant teisines prievoles, asmens duomenys bus perduodami į Europos vaistų agentūrą (EMA), Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai (VVKT), prireikus kitoms vaistų agentūroms ir atitinkamo produkto rinkodaros teisės turėtojui. Norint tinkamai apdoroti pranešimus apie nepageidaujamus įvykius, taip pat gali prireikti kai kuriuos duomenis perduoti kitiems susijusiems skyriams.

Kiek laiko bus saugojami asmens duomenys?

Asmens duomenys bus saugojami tik tiek laiko, kiek yra būtina vykdant sutartį arba teisinę prievolę. Pasibaigus tam laikotarpiui, asmens duomenys bus nuasmeninti arba ištrinti.

Kokias teises turite Jūs, kaip duomenų subjektas?

Pagal dabartinius duomenų apsaugos teisės aktus Jūs galite reikalauti, kad atsakingas asmuo leistų jums pasinaudoti:

 • duomenų subjekto teise susipažinti su savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • teise reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištaisyti ir ištrinti (BDAR 16 straipsnis ir 17 straipsnis);
 • teise apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis);
 • teise į duomenų perkeliamumą (BDAR 20 straipsnis).

Be to, Jūs turite teisę:

 • atšaukti savo sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (BDAR 13 straipsnio 1 dalies c punktas ir 14 straipsnio 2 dalies c punktas);
 • nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (BDAR 21 straipsnis);
 • pateikti skundą priežiūros institucijai (BDAR 13 straipsnio 2 dalies d punktas ir 14 straipsnio 2 dalies e punktas).

Atsakomybės apribojimas

Visos nuorodos šioje svetainėje turi būti priskiriamos rekomendacijoms, nebent būtų nurodyta kitaip. Kadangi neįmanoma nuolat tikrinti susietų svetainių turinio, turime pažymėti, kad turinys gali būti pasikeitęs be mūsų žinios. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už visų mūsų susietų svetainių ir jose esančių dokumentų autentiškumą, tikslumą, išsamumą, funkcionalumą ar apsaugą nuo virusų. Tai taipogi taikoma visų pirma ten siūlomiems atsisiuntimams ir rašmenims.
Jei Jūs, kaip susietos svetainės atstovas, nenorite būti susietas su mūsų svetaine, praneškite el. paštu ir nuoroda bus ištrinta.

Google Analytics

Šioje svetainėje naudojama „Google Analytics”, „Google, Inc.” teikiama žiniatinklio analizės paslauga. („Google”). „Google Analytics” naudoja „slapukus”, t. y. į jūsų kompiuterį įrašomus tekstinius failus, kurie padeda svetainei analizuoti, kaip naudotojai naudojasi svetaine, nuolat tobulinti mūsų svetainę ir pritaikyti ją prie naudotojų poreikių. Jums naudojantis svetaine renkami ir įrašomi toliau nurodyti duomenys:

 • Puslapio peržiūros
 • Naudojimo elgsena (naudojimo trukmė, paspaudimai, slinkimo greitis…)
 • Apytiksliai buvimo vietos duomenys
 • Iš kurios svetainės buvo pradėtas jūsų apsilankymas mūsų svetainėje
 • Informacija apie naudojamą interneto naršyklę, naudojamą galinį įrenginį, interneto paslaugų teikėją
 • sutrumpintas IP adresas (unikalus identifikavimas neįmanomas)

Slapukų generuojama informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine paprastai perduodama į „Google” serverį JAV ir ten saugoma. Atkreipiame dėmesį į tai, kad JAV nėra sertifikuota, jog duomenų apsaugos lygis yra toks pat kaip ES. Tačiau, jei šioje svetainėje įjungtas IP anonimizavimas, „Google” iš anksto sumažins jūsų IP adresą Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos ekonominės erdvės susitarimą pasirašiusiose valstybėse. Tik išimtiniais atvejais visas IP adresas bus perduodamas į „Google” serverį JAV ir ten sutrumpinamas. Šios svetainės operatoriaus vardu „Google” naudos šią informaciją, kad įvertintų, kaip naudojatės svetaine, sudarytų svetainės veiklos ataskaitas ir teiktų svetainės operatoriui kitas su svetainės ir interneto naudojimu susijusias paslaugas. Jūsų naršyklės perduodamas IP adresas, susijęs su „Google Analytics”, nėra sujungiamas su kitais „Google” duomenimis.

Slapukai jūsų interneto naršyklėje saugomi dvejus metus nuo paskutinio apsilankymo, todėl ateityje apsilankius mūsų interneto svetainėje juos galima atpažinti pagal atsitiktinai sugeneruotą naudotojo ID. Galite atsisakyti slapukų naudojimo pasirinkę atitinkamus naršyklės nustatymus. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad taip pasielgę negalėsite naudotis visomis šios svetainės funkcijomis.

Taip pat galite neleisti „Google” rinkti slapukų generuojamų duomenų, susijusių su jūsų naudojimusi svetaine (įskaitant jūsų IP adresą), ir neleisti „Google” tvarkyti šių duomenų, atsisiųsdami ir įdiegdami naršyklės įskiepį, kurį galima rasti pagal šią nuorodą (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Galite neleisti „Google Analytics” rinkti duomenų spustelėdami šią nuorodą. Nustatomas atsisakymo slapukas, kad ateityje, kai lankysitės šioje svetainėje, nebūtų renkami jūsų duomenys:

Išjungti „Google Analytics
Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite adresu http://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.de/intl/de/policies/. Atkreipkite dėmesį, kad šioje svetainėje į „Google Analytics” pridėtas kodas „anonymizeIp”, kad būtų užtikrintas anoniminis IP adresų rinkimas (vadinamasis IP maskavimas).

Surinkti su naudotoju susiję duomenys automatiškai ištrinami po 14 mėnesių.

Kas yra atsakingas už mano asmens duomenų tvarkymą pagal šios Privatumo apsaugos politikos nuostatas?

UAB ,,GL Pharma Vilnius“
A. Jakšto g. 12
LT 01105 Vilnius
office@gl-pharma.lt