Site intended for UK audience

Polityka prywatności

W naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z prawem, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, które zostały wcześniej zdefiniowane i podane do wiadomości osób, których dotyczą. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane są poprawne i aktualne. Dane osobowe, które nie są niezbędne do celów, dla których były przetwarzane lub są nieprawidłowe, natychmiast usuwamy. Zapewniamy także właściwe środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym chronimy je przed nieuprawnionym dostępem.

Z wyjątkiem opisanych poniżej plików cookies, podczas odwiedzania naszej strony internetowej nie są gromadzone żadne dane osobowe.

 

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238. Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie na adres: G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa;
 2. telefonicznie na numery: +48 22 636 52 23 lub +48 22 636 53 02;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@gl-pharma.pl.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach naszej działalności, albo przysługujących Ci w związku z tym praw, możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Alicją Woźniak:

 1. listownie na adres G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa (z dopiskiem „IOD”);
 2. telefonicznie na numer: +48 535 443 338;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: rodo@gl-pharma.pl.

 

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

W zależności od celu przetwarzania, Twoje dane osobowe uzyskujemy w następujący sposób:

 1. bezpośrednio od Ciebie, podczas prowadzenia z nami korespondencji lub składania aplikacji na stanowisko pracy;
 2. od naszych klientów lub kontrahentów, w odniesieniu do danych osobowych ich reprezentantów lub osób, które działają w ich imieniu, podczas negocjacji lub w toku realizacji zawartych z klientami lub kontrahentami umów.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

 1. prowadzenia z Tobą korespondencji, jej archiwizowania albo rozpatrywania skarg, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Na tej podstawie możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w kierowanej do nas korespondencji, jak np. imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, które będziemy przetwarzać do czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez trzy miesiące od czasu ustania tego kontaktu;
 2. negocjacji i realizacji zawartych umów, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Na tych podstawach możemy przetwarzać dane osobowe podane przez Ciebie w czasie negocjacji lub wykonywania zawartej z nami Umowy, której jesteś stroną (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub dane osobowe, które zostały nam przekazane przez naszego klienta lub kontrahenta, w imieniu którego działasz lub którego reprezentujesz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Ww. dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy, a po jej wykonaniu, przez 5 lat (od zakończenia roku), w zakresie danych, których przetwarzanie regulują przepisy prawa, licząc od zakończenia współpracy (art. 74 ustawy o rachunkowości) albo przez dłuższy okres do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wniesienia skutecznego sprzeciwu;
 3. rekrutacji do pracy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Na tej podstawie przetwarzamy Twoje dane w zakresie w jakim obejmują imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pozostałe dane zawarte w zgłoszeniu przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Za Twoją zgodą przetwarzamy te dane także do celów przyszłych rekrutacji. Wskazane dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż przez okres sześciu miesięcy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych także do celów przyszłych rekrutacji, do czasu odwołania zgody;
 4. promocji produktów leczniczych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w zw. z art. 54 ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne w zw. z art. 59 ww. ustawy oraz § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, tj. w celu prowadzenia ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych). Na tych podstawach możemy przetwarzać Twoje podstawowe dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko, zawód/specjalizacja lub dane reprezentowanego podmiotu, w tym dane określone w § 15 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych, które będziemy przetwarzać przez cały okres prowadzenia ewidencji dostarczanych próbek produktów leczniczych albo przez okres współpracy z Tobą, a po jej ustaniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu, na innej podstawie albo zbieramy dane w innym zakresie i w związku z tym przetwarzamy je przez inny czas, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać także jako podmiot przetwarzający, tj. w imieniu ich administratora, w ramach umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, którą zawarliśmy z tym administratorem. W szczególności dotyczy to przetwarzania danych osobowych w związku ze zgłaszaniem działań niepożądanych leków. Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce: https://gl-pharma.com/pl/serwisy/bezpieczenstwo-pacjenta/.

 

Nasze obowiązki

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych ani nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany.

 

Komu możemy przekazać Twoje dane? 

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi pracownicy lub współpracownicy, czyli osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych.

Ponadto, odbiorcami Twoich danych mogą być inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

W zakresie, w jakim przetwarzanie dotyczy danych osobowych przedstawicieli naszych klientów lub kontrahentów w związku z negocjowaniem lub realizacją zawartych umów, w razie powstania takiej potrzeby, możemy przekazać dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Listę państw co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą zapewnienie odpowiedniej ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks

Jeżeli w stosunku do kraju trzeciego nie wydano stosownej decyzji, dane osobowe mogą być przekazane do tego państwa wyłącznie na podstawie wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. W razie braku odpowiednich zabezpieczeń w kraju, do którego dane mają być przekazane, przekazanie danych nastąpi na podstawie Twojej zgody. Przed wyrażeniem zgody zostaniesz poinformowany o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem.

W przypadku przekazania danych poza EOG możesz zażądać od nas informacji o stosownych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

 

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne. Musisz jednak pamiętać, że w przypadku odmowy ich podania nie będziemy mogli świadczyć na Twoją rzecz określonych usług.

 

Polityka cookies

Serwis https://gl-pharma.com oraz jego podkatalog https://gl-pharma.com//pl wykorzystują pliki cookies.

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, które są zapisywane przez serwer w Twojej przeglądarce internetowej podczas użytkowania strony internetowej i mogą być następnie odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu z tą stroną.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i stałe.

Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony.

Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich preferencji i są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia.

 

Pliki cookies strony trzeciej

Nasz serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies umieszczanych na Twoim komputerze (smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej), aby pomóc przeanalizować sposób korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników, stale ulepszać go i dostosowywać do potrzeb użytkowników. Podczas korzystania z naszego serwisu są zbierane i rejestrowane następujące dane:

 • wyświetlenia strony,
 • zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania, itp.),
 • przybliżone dane o lokalizacji,
 • z jakiej strony rozpoczęto Twoją wizytę w naszym serwisie,
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy Internetu,
 • adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji).

Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej, która używa tych plików, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. USA nie posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak obowiązujący w Unii Europejskiej. Google Analytics umożliwia jednak anonimizację IP, co oznacza, że Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników czy pomiaru interakcji użytkownika ze stroną internetową. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi używanymi w ramach usług świadczonych przez Google.

Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Rezygnacja z plików cookies zapobiega przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania naszego serwisu.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl

Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

 

Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.

Więcej informacji na temat polityki cookies znajdziesz w zakładce Privacy Policy (https://gl-pharma.com/privacy-policy/).