Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Panu/Pani prawach:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, jest G.L. Pharma GmbH, adres: Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (VAT EU): ATU54367509, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Gericht Landesgericht für ZRS Graz pod numerem rejestrowym 61985f, która na terytorium Polski działalność gospodarczą prowadzi w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., adres: al. Jana Pawła II 61, 01-031 Warszawa, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604 i REGON: 387922142, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238 („Administrator”);
 2. jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: rodo@gl-pharma.pl;
 3. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. zachowujemy Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych;
 5. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie dotyczącym monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zawartych umów lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
 6. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług/zadań świadczonych przez Administratora i wykonania ciążących na nim obowiązków, a w szczególności w celu:
  • wypełnienia uzasadnionych interesów lub obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, co w szczególności dotyczy monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych;
  • zapewnienia Panu/Pani dostępu do informacji, oferowanych produktów lub usług;
  • zawarcia z Panem/Panią umowy i jej wykonania, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie i udzielania w tym zakresie Panu/Pani wszelkiego niezbędnego wsparcia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jakie Administrator albo Pan/Pani możecie mieć względem siebie;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane. Oznacza to, że Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie komunikacji z Panem/Panią, przez okres realizacji usług/zadań na Pana/Pani rzecz, oraz przez dodatkowy okres po zakończeniu kontaktu lub
 8. możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
  • dane zwykłe, tj. podstawowe i elektroniczne dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer ewidencyjny, adres, numer telefonu, e-mail;
  • dane szczególne, dotyczące stanu zdrowia, przepisanych lub używanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (nazwa, postać, dawka, ilość);
 9. dane osobowe są gromadzone w czasie komunikacji z Administratorem lub jego przedstawicielami, w szczególności w czasie zgłaszania działań niepożądanych;
 10. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, tj.:
  • partnerzy handlowi Administratora, w celu umożliwienia kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Administratora umów;
  • zewnętrzni dostawcy usług lub produktów;
  • podwykonawcy Administratora, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pana/Pani danych, np. firma księgowa, prawnicza, dostawcy usług teleinformatycznych lub sprzętu;
  • pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych;
   inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
  • powierzenia przetwarzania danych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  • właściwe organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 11. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię na podstawie standardowych klauzul umownych (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) lub certyfikacji Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework);
 12. przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 13. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa;
 14. w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje w celu zgłoszenia działania niepożądanego, przekazanie danych w zakresie wskazanym w stosownym formularzu zgłoszenia jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej polityki prywatności. Zmiany będą dokonywane poprzez publikację nowej wersji polityki prywatności na stronie serwisu https://www.gl-pharma.pl i wchodzą w życie z datą opublikowania. Użytkownik serwisu jest obowiązany stosować aktualną wersję polityki prywatności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).