Polityka prywatności

W związku z realizacją obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Panu/Pani prawach:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych, które są przez nas przetwarzane, jest G.L. Pharma GmbH, adres: Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (VAT EU): ATU54367509, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Gericht Landesgericht für ZRS Graz pod numerem rejestrowym 61985f, która na terytorium Polski działalność gospodarczą prowadzi w ramach oddziału zagranicznego przedsiębiorcy pod nazwą G.L. Pharma Poland Sp. z o.o., adres: al. Jana Pawła II 61, 01-031 Warszawa, posiadającego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5272946604 i REGON: 387922142, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238 („Administrator”);
 2. jeżeli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu lub zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych w ramach działalności Administratora, albo przysługujących Panu/Pani w związku z tym praw, może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej: rodo@gl-pharma.pl;
 3. przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych;
 4. zachowujemy Pana/Pani dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych;
 5. Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne m.in. w zakresie dotyczącym monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, zawartych umów lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody;
 6. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług/zadań świadczonych przez Administratora i wykonania ciążących na nim obowiązków, a w szczególności w celu:
  • wypełnienia uzasadnionych interesów lub obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w zakresie ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych, co w szczególności dotyczy monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych;
  • zapewnienia Panu/Pani dostępu do informacji, oferowanych produktów lub usług;
  • zawarcia z Panem/Panią umowy i jej wykonania, podjęcia działań na Pana/Pani żądanie i udzielania w tym zakresie Panu/Pani wszelkiego niezbędnego wsparcia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jakie Administrator albo Pan/Pani możecie mieć względem siebie;
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane. Oznacza to, że Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w czasie komunikacji z Panem/Panią, przez okres realizacji usług/zadań na Pana/Pani rzecz, oraz przez dodatkowy okres po zakończeniu kontaktu lub
 8. możemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych:
  • dane zwykłe, tj. podstawowe i elektroniczne dane identyfikacyjne jak imię i nazwisko, numer ewidencyjny, adres, numer telefonu, e-mail;
  • dane szczególne, dotyczące stanu zdrowia, przepisanych lub używanych produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (nazwa, postać, dawka, ilość);
 9. dane osobowe są gromadzone w czasie komunikacji z Administratorem lub jego przedstawicielami, w szczególności w czasie zgłaszania działań niepożądanych;
 10. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z Administratorem, tj.:
  • partnerzy handlowi Administratora, w celu umożliwienia kontaktu lub w celu bieżącej realizacji zawartych przez Administratora umów;
  • zewnętrzni dostawcy usług lub produktów;
  • podwykonawcy Administratora, czyli podmioty, z których usług korzysta Administrator przy przetwarzaniu Pana/Pani danych, np. firma księgowa, prawnicza, dostawcy usług teleinformatycznych lub sprzętu;
  • pracownicy i współpracownicy, czyli osoby, z którymi Administrator współpracuje dla potrzeb realizacji obowiązków zawodowych;
   inni niezależni odbiorcy, tj. podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy
  • powierzenia przetwarzania danych, instytucje uprawnione do kontroli działalności Administratora lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa;
  • właściwe organy publiczne działające na podstawie przepisów prawa;
 11. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub Szwajcarię na podstawie standardowych klauzul umownych (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en) lub certyfikacji Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework);
 12. przysługują Panu/Pani następujące prawa:
  • dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargi na Administratora, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Pana/Pani zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem);
 13. w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody, podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne. Jednakże, odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może skutkować odmową wykonania usługi lub podjęcia innej czynności. Podanie Pana/Pani danych jest obowiązkowe, jeżeli podstawę przetwarzania stanowi przepis prawa;
 14. w przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych następuje w celu zgłoszenia działania niepożądanego, przekazanie danych w zakresie wskazanym w stosownym formularzu zgłoszenia jest niezbędne w celu ochrony interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego poprzez zapewnienie wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych.

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej polityki prywatności. Zmiany będą dokonywane poprzez publikację nowej wersji polityki prywatności na stronie serwisu https://www.gl-pharma.pl i wchodzą w życie z datą opublikowania. Użytkownik serwisu jest obowiązany stosować aktualną wersję polityki prywatności.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim komputerze, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób korzystania z witryny przez użytkowników, aby stale ulepszać naszą witrynę i dostosowywać ją do potrzeb użytkowników. Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane i rejestrowane są następujące dane:

 • wyświetlenia strony
 • zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania…)
 • przybliżone dane o lokalizacji
 • z jakiej strony rozpoczęto Twoją wizytę na naszej stronie
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy internetu
 • adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji)

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Wyraźnie zwracamy uwagę, że Stany Zjednoczone nie posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak UE. Jeśli jednak anonimizacja IP zostanie aktywowana na tej stronie, Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Pliki cookie są przechowywane w Twojej przeglądarce internetowej przez okres dwóch lat od Twojej ostatniej wizyty, umożliwiając w ten sposób rozpoznanie przyszłych wizyt na naszej stronie za pomocą losowo wygenerowanego identyfikatora użytkownika. Możesz zrezygnować z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej witryny.

Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Rezygnacja z plików cookie jest ustawiona, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny:

Wyłącz Google Analytics
Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/terms/de.html lub https://www.google.de/intl/de/policies/. Należy pamiętać, że kod „anonymizeIp” został dodany do Google Analytics na tej stronie internetowej, aby zapewnić anonimowe zbieranie adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.