Site intended for UK audience

Dane rejestrowe

G.L. Pharma Poland Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 61/313
01-031 Warszawa, Polska
tel. +48 22 636 52 23
tel. +48 22 636 53 02
e-mail: biuro@gl-pharma.pl

kontakt ws. przetwarzania i ochrony danych osobowych: rodo@gl-pharma.pl

całodobowe zgłaszanie działań niepożądanych (PV): tel. +48 601 838 432

VAT EU: PL5272946604
KRS: 0000877238
kapitał zakładowy: 100.000,00 zł

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

G.L. Pharma GmbH

Schlossplatz 1
8502 Lannach, Austria
tel. +43 3136 82577
e-mail: office@gl-pharma.at

VAT EU: ATU54367509
nr rejestrowy: 61985f
Gericht Landesgericht fur ZRS Graz

Nota Prawna

Prawa do serwisu https://gl-pharma.com oraz jego podkatalogu https://gl-pharma.com//pl („Serwis”) przysługują G.L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria, posiadającej VAT EU: ATU54367509, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Gericht Landesgericht für ZRS Graz pod numerem rejestrowym 61985f, spółce dominującej nad spółką G.L. Pharma Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 61/313, 01-031 Warszawa, posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP): PL5272946604, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877238 („GL Pharma”).

Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią porady medycznej ani reklamy w rozumieniu art. 94a ustawy z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. W przypadku, gdy informacje prezentowane w Serwisie stanowią reklamę w rozumieniu art. 52 Prawa farmaceutycznego, spełniają wszystkie wymagania prawne dotyczące reklamy produktów leczniczych, w tym określone w art. 53 i nast. ww. ustawy.

Informacje zamieszczone w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

Treści publikowane w Serwisie, w tym prawa do publikacji, znaków towarowych, opisów, tekstów, grafik, wykresów, zdjęć lub filmów przysługują GL Pharma lub podmiotom, z którymi GL Pharma zawarła stosowne umowy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Pobieranie lub drukowanie tych treści jest możliwe na warunkach wskazanych w tych ustawach.

Zamieszczone w Serwisie informacje na temat pracowników, współpracowników, ekspertów lub partnerów GL Pharma stanowią ich dobra osobiste w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego i podlegają ochronie prawnej.

GL Pharma ma prawo decydowania o treściach zamieszczonych w Serwisie i jest uprawniona do dokonywania zmian danych zawartych w Serwisie, parametrów technicznych Serwisu, czasowego lub stałego ograniczenia dostępności Serwisu lub całkowitego wycofania Serwisu, bez uprzedniego zawiadomienia Użytkownika Serwisu.

W Serwisie mogą zostać umieszczone linki przekierowujące Użytkownika na strony internetowe, których GL Pharma nie jest administratorem. GL Pharma nie ponosi odpowiedzialności za ich działanie ani zamieszczone tam treści.

GL Pharma nie ponosi odpowiedzialności za treści wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, jak również za szkody powstałe w następstwie ich wprowadzenia.